Skip to main content

מעבדה רפואית: בחינות רישוי

הפורטל לסטודנטים ולעוסקים בתחום המעבדה הרפואית

הנחיות ונהלים

- יש ארבעה סוגים של תעודות הכרה במעמד של עובדי מעבדה רפואיים המונפקים על-ידי ממשרד הבריאות

- בקשה לקבלת תעודת הכרה במעמד עובד מעבדה רפואי

- בקשה לקבלת תעודת הכרה במעמד עובד מעבדה רפואי אקדמאי

- בקשה לקבלת הכרה במעמד עובד מעבדה רפואי בכיר

- בקשה לקבלת היתר לניהול מעבדה רפואית

ספרים בעברית

בחינות הרישוי

,לפנייכם רשימת ספרות מחייבת לבחינה הממשלתית למעמד של עובדי מעבדה רפואית

הרשימה בתוקף החל מהבחינה שתתקיים בקיץ 2015

 !!! בהצלחה

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.