Skip to main content

אתר ראשי: הדרכה

אתר הבית של הספרייה הרפואית

מדריכים טכניים

מדריכים טכניים קצרים להגדרות במחשב לשמוש בשירותי המידע של הספרייה ושל המחשבים הציבוריים בפקולטה. המדריכים נערכו בספרייה הרפואית באוניברסיטת בן-גוריון.

לו"ז ימי עיון והרצאות

ספרייה רפואית - לא רק ספרים על המדף

סרטון אודות הספרייה

 ניתן לצפות בסרטון המפרט בקצרה את השירותים השונים של הספרייה

הדרכה פרטנית

הזמנת הדרכה פרטנית

ניתן לקבל הדרכה פרטנית ועזרה בחיפושי מידע

שאלון בקשה

לשם כך יש למלא שאלון בקשה להדרכה ולתאם פגישה

דרכי התקשרות

עזרה בחיפושי מידע ובבעיות גישה לכ"ע ומאגרי מידע

שעות פעילות בסמסטר: 9:30-15:30
מס' טלפון: 08-6479897
לעזרה בחיפושי מידע: medlib4u@bgu.ac.il
לעזרה בבעיות גישה: ksroussi@bgu.ac.il
בכל שאלה:

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.