Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

ניהול מערכות בריאות: אתיקה רפואית

מיועד לסטודנטים ולעוסקים בתחום ניהול מערכות בריאות

ספרים מהקטלוג

אוסף הביואתיקה בספרייה
מוקדש לספרים בתחום משולב של אתיקה וביולוגיה, הספרים בו עוסקים בהיבטים האתיים של הביולוגיה והרפואה
נמצא באולם השקט
לרשימת הספרים בקטלוג
 
 

מקורות מידע מומלצים

Reference Books

אתיקה רפואית

"האתיקה הרפואית זוכה לדיון מתמיד עם התקדמות הטכנולוגיה שבשירות הרפואה ובעקבות מקרים תקדימיים ויוצאי דופן המתאפשרים בגלל שכלול שיטות ואמצעי הטיפול....
באמצעות הלשכה לאתיקה, פועלת ההסתדרות הרפואית, על מנת להטמיע בקרב הפרופסיה הרפואית את הכללים האתיים בכל דרך אפשרית. זאת, הן באמצעות קידום החינוך והמודעות להתנהגות אתית נאותה בקרב הרופאים במדינת ישראל, הן באמצעות דיון ואישור החלטות בנושאי אתיקה וכן כללים וניירות עמדה בנושאים אתיים והן באמצעות פעילות ציבורית שמטרתה השפעה על עמדות הציבור ועל חקיקה בנושאים הנוגעים למעמד הרופאים והרפואה בארץ בהקשרים האתיים."
לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.