Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

ביבליוגרפיה וציטוט: כללי ציטוט וביבליוגרפיה

מדריך על ביבליוגרפיה, כללי ציטוט ותוכנות לניהול ציטוטים

סגנונות הציטוט

 

סגנון הציטוט הוא הדרך הסטנדרטית לצטט חומרים המשמשים את המחקר שלכם. קימים סגנונות ציטוט רבים. לכתבי עת מקצועיים ישנו סגנון משלהם, שבו המחברים חייבים להשתמש.

שאלו את המרצה או המנחה שלכם באיזה סגנון כתיבה להשתמש.

אזכור עבודות בגוף העבודה

המקור יכול להיות מאוזכר כחלק מן המשפט (דוגמאות 1, 2, 3או בסוגריים  - כאשר המקור איננו חלק אינטגרלי מן המשפט (דוגמאות 4, 5): 

1. מחקרו של כהן (1990) מגלה כיוון חדש... 

2. כהן ועידן (1993) חקרו את... 

3. בשנת 1997, ניסח שמעוני השערה חדשה... 

4. מחקר נוסף (כהן, 1990) תומך באותו רעיון...

5. חוקרים אחדים (למשל, כהן, 1990; שמעוני ,1997) סבורים ש... 

הערות: 

 • כאשר המקור מופיע כחלק מן המשפט (דוגמאות 1, 2) נרשמת בסוגריים רק שנת הפרסום. 
 • כאשר המקור איננו חלק מן המשפט (דוגמאות 4, 5) שם המחבר ושנת הפרסום נרשמים בסוגריים (שם, פסיק, רווח, שנה). 
 • כאשר יותר ממקור אחד נרשם בסוגריים (דוגמה 5), סדר המקורות נרשם לפי סדר ה-א"ב, ולא לפי הסדר הכרונולוגי של הופעתם. נקודה-פסיק (;) מפרידה בין המקורות. 
 • במקרים נדירים, בהם שם המחבר ושנת הפרסום מופיעים כחלק מן המשפט (דוגמה 3), אין צורך להוסיף מידע זה בסוגריים. 

דוגמאות לכתיבת פריטים ברשימה ביבליוגרפית

NLM Style לפי

 

כללי ציטוט APA

מדוע רשימת מקורות? 

כותב העבודה המדעית מסתמך במהלך הכתיבה על מקורות תיאורטיים ומחקריים נוספים על-מנת לסקור את גוף הידע בתחום בו הוא עוסק ולבסס את טיעוניו. המקור מאוזכר בקצרה בגוף העבודה. פרטיו המלאים מופיעים ברשימת המקורות (הרשימה הביבליוגרפית)  שבסוף העבודה.  

ציון מקורות בגוף העבודה 

בגוף העבודה מופיעים שני סוגים של מקורות: 

 1. אזכור: אזכור מקור בגוף העבודה נועד לזהות בקלות את המקור (מאמר, פרק מספר, ספר, וכדומה) עליו העבודה מסתמכת, ולאפשר לקורא למצוא פרטים מלאים על המקור ברשימת המקורות שבסוף העבודה.
 2. ציטוט: ציטוט מקור מלה במלה, כפי שהדברים נאמרו במקור. במקרה זה מצוינים שם/שמות המשפחה של המחבר/ים,  שנת פרסום המקור המצוטט, ומספור העמודים המדויק בהם מופיע המקור. 

רשימת המקורות (רשימה ביבליוגרפית)  

רשימת המקורות כוללת את כל המקורות הנזכרים בגוף העבודה ואותם בלבד.  

 

כללי ציטוט

מדוע לצטט מקורות?

ציטוט המקורות ממחיש את היקף עבודת המחקר שנעשתה בכתיבת העבודה ומחזקת את העבודה על ידי מתן תוקף ותמיכה מהמקורות החיצוניים המוזכרים.

ציטוט המקורות מאפשר:

 • מתן קרדיט למחבר המקורי באופן שאינו מהווה גניבה ספרותית.
 • איתור של המידע המלא עליו מתבססת העבודה.

קיימים מספר סגנונות ציטוט בהתאם לדיסציפלינות השונות:

APA - מדעי החברה

 • APA - מהדורה 6 (מדריך אוניברסיטת בן גוריון)
 • APA - מהדורה 6 (מדריך מכללת אורנים)
 • APA - מהדורה 7 (מדריך המכללה האקדמית לחברה ואמנויות)- שימו לב: במקרה של ציטוט מקורות מאינטרנט יש להוסיף כתובות מקוצרות
 • APA - מהדורה 7 (מדריך מכללת סמינר הקיבוצים)

MLA - מדעי הרוח

CHICAGO ניהול ומדעי הרוח

IEEE הנדסה ומדעי המחשב

NLM רפואה

VANCOUVER - רפואה ומדעים מדוייקים

סגנונות נוספים:

HARVARD 

ציטוט תמונות 

מקורות משפטיים

 

סרטונים על כתיבה

קיצורים שימושיים במראי מקום

ed edition
et al and others
No number (series)
p page/pages (book)
para paragraph
Pt part
rev revised
Suppl supplement
Vol volume (book)

מראי מקום לנתוני מחקר

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.