Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

מדידה מדעית: מדדים נוספים

ניתוח ציטוטים ומדידת פרסומים מדעיים

דוגמא

Eigenfactor Article Influence Score

מדד המתבסס על ה- Eigenfactor Score  לבדיקת ההשפעה הממוצעת של מאמרים בכתב עת מסוים במשך חמש השנים הראשונות לאחר הפרסום.

במדד זה הציון הממוצע להשפעה של מאמר הוא 1.00:

• אם כתב העת קיבל ציון הגדול מ-1.00 משמעו שכל אחד מן המאמרים המתפרסמים בו השפיעו יותר מן הממוצע.
• אם כתב עת  קיבל ציון קטן מ-1.00 משמעו שכל אחד מן המאמרים המתפרסמים בו השפיעו פחות מן הממוצע.
• הממוצע משוקלל - הציטוטים המגיעים מכתבי העת היותר מצוטטים הם בעלי משקל רב יותר בחישוב.
• הציטוטים העצמיים (Self Citation) מכתב עת לעצמו  לא נספרים.

Eigenfactor Score

ציון לכתבי עת אשר בדומה ל- IF מונה מתוך המאגר של JCR, את סה"כ הציטוטים בשנה מסוימת (2004) לכ"ע מסוים.

אך בשונה ממנו :

•מתייחס לציטוטים של מאמרים שפורסמו ב-5 שנים שקדמו לה (1999-2003) באותו כ"ע.
•הממוצע משוקלל - הציטוטים המגיעים מכתבי העת היותר מצוטטים הם בעלי משקל רב יותר בחישוב.
•הציטוטים העצמיים (Self Citation) מכתב עת לעצמו  לא נספרים.
לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.