Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

חפש ומצא: הערכת מחקר ומאמר

המדריך לחיפושים יעילים באינטרנט ובמאגרי מידע

הערכת מאמרים

הדרך המרכזית להעריך את איכות המחקר והמאמר המציג אותו היא להתייחס לכתב העת בו התפרסם המאמר. בכלל זה, מהם הכללים לפיהם ניתן לפרסם באותו כתב עת, וכמה המחקרים בו מצוטטים ומשפיעים על עולם הפרסום האקדמי והרפואה וכן על הפרטיקה הקלינית והפרא רפואית. כתבי העת הנחשבים בעלי האיכות הגבוהה ביותר מקבלים מאמרים לפרסום רק לאחר מערכת סינון של ביקורת עמיתים סמויה (peer review. כתבי העת המחקריים והאקדמיים מכריזים על כך שהם מפעילים ביקורת זאת וכן מציגים את ה-Impact Factor של כתב העת כחלק מן היוקרה של הפרסום. להלן, אופני החיפוש השונים לכתבי עת עם ביקורת עמיתים.

הערכת מחקרים

הערכת איכות ותוקף תוצאות המחקר המפורסמות המאמרים:
1. האם המחקר מקורי?

2. מי אוכלוסיית המחקר: 
   2.1 איך נמצאו הנחקרים 
   2.2 מי הוכל באוכלוסית מחקר
   2.3 מי הוצא מאוכלוסית המחקר
 
3.  מבנה המחקר
   3.1 מה ההתערבות שנעשה, ומול מה נבחנה והשוותה
   3.2 מהן התוצאות שנמדדו ואיך 

4. האם נמנעו ומזערו את הסטיה הסיסטמתית. דוגמאות במאמר:
   4.1 ניסוי אקראי מבוקר
   4.2 ניסוי קליני לא-אקראי מבוקר
   4.3 מחקר עוקבה (cohort)
   4.4 חקר מקרה-מבוקר

5. האם נעשתה הערכת תוצאות "עוורת" (מחקר סמוי / כפול סמיות)?

6. האם השאלות הסטטיסטיות הראשוניות טופלו כראוי:
   6.1 גודל המדגם הנחקר
   6.2 משך המחקר והמעקב 
   6.3 שלמות המעקב
"This is an unofficial translation of an article that appeared in a BMJ Group publication. Neither BMJ Group or its licensors have endorsed this translation".

ספר אלקטרוני

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.