Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

מדידה מדעית: מדידת כתב העת

ניתוח ציטוטים ומדידת פרסומים מדעיים

מדדים בתחומי מדע שונים

תחומי המדע השונים נבדלים בהתנהגות הביבליומטרית שלהם בשני היבטים עיקריים 
 

Half Life
מחצית החיים

Citation density
צפיפות הציטוט 
מספר השנים אחורה הנדרשות כדי להגיע למחצית מן הציטוטים של כתב עת מסוים.

ארוך יותר בתחום הפיסיולוגיה (נטייה לצטט מאמרים ישנים יותר) מאשר בפיסיקה (נטייה לצטט מאמרים צעירים יותר)
זהו ממוצע הציטוטים (מראי המקום) במאמר מקור אחד (כמה הוא מצטט).

ממוצע זה גדול יותר בתחום של ביולוגיה מולקולרית מאשר במתמטיקה.


Garfield Eugene, The history and meaning of the journal impact factor. Jama  Vol: 295 (1) 2006 Page: 90 -3.Doi:10.1001/jama.295.1.90

Journal Ranking (JR)

בשל השוני בין תחומי המדע השונים החלו להשתמש
במיקומו של כתב העת ביחס לכתבי עת באותו התחום
כדי לבדוק את השפעתו וחשיבותו.

לדוגמא, שני כתבי עת בעלי IF דומה אבל JR שונה מאוד (2009 JCR-ISI):

 

Inter. Review of Neurobiology

has IF of 4.017  

American journal of Bioethics

has IF of 4 

Ranked #58 out of 231 by IF

in the category of
Neurosciences

 (Nature Reviews Neuroscience

has IF of 26.483 

ranked #1 in the same category)

     Ranked #1 out of 13 by IF

in the category of
Medical Ethics

נוהגים להתייחס למיקום של כתב העת ברבעונים.
כ"הע בדוגמא נמצאים ברבעון הראשון של התחום.

Impact Factor (IF)

IF מדד להערכת חשיבות כתב העת על בסיס מספר הציטוטים של מאמר.

לדוגמא:

 (2004IF 
מספר הפעמים שמאמרים צוטטו
 בכ"ע מסוים 
בשנתיים שקדמו לה (2002-03)

לחלק ב -------------------------------------------------------
סה"כ המאמרים המקוריים ומאמרי הסקירה
שהתפרסמו באותו כ"ע
באותן שנים (2002-03) 

Garfield Eugene, The history and meaning of the journal impact factor. Jama  Vol: 295 (1) 2006 Page: 90 -3. Doi:10.1001/jama.295.1.90

דוגמא

Nature IF(2010) = 36.104

2010 cites to items published in 2009 and 2008 
# of articles published in 2009 and 2008

Nature IF

מערכות נוספות

Scopus Tutorials

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.