Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

פרקטיקה מבוססת ראיות: הערכת הראיות

EBM, EBP

ספרים בספריה

הערכת מחקרים

הערכת איכות ותוקף תוצאות המחקר המפורסמות המאמרים:
1. האם המחקר מקורי?

2. מי אוכלוסיית המחקר: 
   2.1 איך נמצאו הנחקרים 
   2.2 מי הוכל באוכלוסית מחקר
   2.3 מי הוצא מאוכלוסית המחקר
 
3.  מבנה המחקר
   3.1 מה ההתערבות שנעשה, ומול מה נבחנה והשוותה
   3.2 מהן התוצאות שנמדדו ואיך 

4. האם נמנעו ומזערו את הסטיה הסיסטמתית. דוגמאות במאמר:
   4.1 ניסוי אקראי מבוקר
   4.2 ניסוי קליני לא-אקראי מבוקר
   4.3 מחקר עוקבה (cohort)
   4.4 חקר מקרה-מבוקר

5. האם נעשתה הערכת תוצאות "עוורת" (מחקר סמוי / כפול סמיות)?

6. האם השאלות הסטטיסטיות הראשוניות טופלו כראוי:
   6.1 גודל המדגם הנחקר
   6.2 משך המחקר והמעקב 
   6.3 שלמות המעקב
"This is an unofficial translation of an article that appeared in a BMJ Group publication. Neither BMJ Group or its licensors have endorsed this translation".

מקורות נוספים

לקהל הרחב

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.