Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

פרקטיקה מבוססת ראיות: הערכת ראיות 2

EBM, EBP

Accessing preappraised evidence:
McMaster 6S model

:לדוגמא

 Systems = מערכות תומכות החלטה
Summaries = הנחיות קליניות
Synopses of Syntheses = DARE מאגרים דוגמת  
Syntheses = Cochrane Library מאגרי סקירות דוגמת
Synopses of Studies = שירותי תקציר לכתבי עת מבוססי ראיות
Studies = מאמרים מקוריים בכתבי-עת
הרעיון הוא להתחיל בראש הפרמידה, ורק אם אין מספיק מידע לרדת לרמה הנמוכה יותר של ראיות.

דרוג הראיות וההנחיות

   GRADEהינה שיטה לדרוג איכות הראיות הקיימות ואת החוזק של ההמלצות בהנחיות הקליניות בהתבסס על אותן ראיות
Cochrane Sytematic Reviews אימצו את השיטה ומציעים תוכנה לניהול ממצאים והערכת איכות הראיות וההנחיות
UpTODate פיתחו שיטה עצמאית לדירוג ההמלצות המתבססת על שיטה זו
לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.