Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

כללי ציטוט: כתיבה אקדמית וכללי ציטוט

כתיבה אקדמית

כתיבה אקדמית בנויה על כללי כתיבה ברורים ומוסכמים בעולם האקדמי, ומטרתה להוסיף לידע הקיים ולאפשר יצירה של ידע חדש.

עבודה אקדמית היא פרי מחקר מעמיק, והיא כוללת בדיקת מקורות מידע שונים ומגוונים. 

שלבים בכתיבת עבודה אקדמית:

  • בחירת נושא/שאלת מחקר
  • איסוף מקורות מידע 

מומלץ להתחיל בתהליך הבדיקה, החקר ואיסוף החומרים בביקור בקטלוג הספרייה undefined (שם אפשר למצוא ספרים, מאמרים, עבודות מחקר, דו"חות, כתבי עת ועוד) ובמאגרי מידע בספרייה

  • כתיבת העבודה

 כתיבה של עבודה אקדמית מבוססת על איסוף וקריאה של הספרות העיונית והמקצועית בנושא הנבחר.                   

סגנון כתיבה אקדמי אינו סיכום של דעות חוקרים אחרים אלא ניתוח של מקורות מידע שנבדקו, תוך ניסוח בהיר ומדוייק של טענה מרכזית ושימוש במונחים המדעיים המקובלים.

  • הפניית הקורא אל המקורות תוך ציטוט המקורות בהתאם לכללי הציטוט המקובלים בתחום. 

כללי ציטוט

מדוע לצטט מקורות?

ציטוט המקורות ממחיש את היקף עבודת המחקר, מחזק את מהימנותה ומתקף אותה.

ציטוט המקורות מאפשר:

  • מתן קרדיט למחבר המקורי באופן שאינו מהווה גניבה ספרותית.
  • איתור של המידע המלא עליו מתבססת העבודה.

קיימים מספר סגנונות ציטוט בהתאם לדיסציפלינות השונות:

APA - מדעי החברה

  • APA - מהדורה 7 (מדריך המכללה האקדמית לחברה ואמנויות)- שימו לבבמקרה של ציטוט מקורות מאינטרנט יש להוסיף כתובות מקוצרות
  • APA - מהדורה 7 (מדריך מכללת סמינר הקיבוצים)

MLA - מדעי הרוח

CHICAGO ניהול ומדעי הרוח

IEEE הנדסה ומדעי המחשב

NLM רפואה

VANCOUVER - רפואה ומדעים מדוייקים

סגנונות נוספים:

HARVARD 

ציטוט תמונות 

מקורות משפטיים

 

יצירת קשר

!דעתך חשובה לנו

ניתן ליצור קשר עם מידענ.ית מצוות הספרייה

לפניות בנושאים כלליים

 טלפון 08-6461412

   yaatz@bgu.ac.il דוא"ל

וואטסאפלפנייה דרך ה-whatsaap

פייסבוק   

כתובת למשלוח דואר: ת.ד 653 באר שבע 8410501