For English Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

שאלונים וכלי מחקר: שאלונים בקטלוג הספרייה

BGUsearchשאלונים וכלי מחקר ב

 

חיפוש שאלונים וכלי מחקר באמצעות קטלוג הספרייה  ניתן לבצע בעמוד החיפוש הראשי באמצעות צמצום לסוג החומר המתאים בסרגל הכלים הממוקם מתחת לתיבת החיפוש:

 

 

 בתיבת החיפוש יש להקליד את שם השאלון או מילות החיפוש ולהגביל לאחד משתי האפשרויות:

שאלונים (אב"ג)-  בתוצאות מתקבלות עבודות המחקר (תיזות ודיסרטציות) של אוניברסיטת בן גוריון שיש בהן שאלונים. השאלונים יוצגו בדרך כלל בנספחים של עבודת המחקר. חלק גדול מעבודות המחקר של אוניברסיטת בן-גוריון ניתן למצוא בגרסה מקוונת.

שאלונים (מאגרים חיצוניים)- מתקבלים שאלונים מתוך מאגרי מידע חיצוניים, כגון מכון סאלד.