Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

ארכיאולוגיה: משאבי הספרייה בארכיאולוגיה והמזרח הקדום

משאבי הספרייה בארכיאולוגיה והמזרח הקדום

מאגרי מידע מרכזיים

מאגרי מידע משלימים

מילונים ואנציקלופדיות

לשאלות ותמיכה

אלינה כץ
 
נעם פייגנבאום
 

טלפון: 08-6461438/9

lib.toldot@bgu.ac.il  :דוא"ל

אולם הקריאה ליהדות ותולדות ישראל (קומה 5)

קישורים למדריכים במדעי הרוח