Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
> לאתר הספרייה המרכזית

שירותי הספרייה - לחוקרים: רכש והזמנות

הזמנת ספרי לימוד

הזמנת ספרי לימוד ע"ח תקציב הספרייה

לספרייה תקציב נפרד לרכישת ספרי לימוד (קריאת חובה) לתואר ראשון לכל הפקולטות.

את ההזמנות יש להעביר מראש אל ספרן הקשר. הבקשה תכלול את הפרטים הבאים: שם הקורס, שם המרצה, מספר סטודנטים צפוי, מועד הקורס ופרטים ביבליוגרפיים מלאים של הספר. הספרייה משתדלת לרכוש ספר אלקטרוני (במידה וקיים) ועותק אחד מודפס לאוסף השמורים. אם לא קיים ספר אלקטרוני נרכשים עותקים בדפוס בהתאם למספר הסטודנטים בקורס (לפי מפתח של ספר לכל 20 סטודנטים).

לפרטים נוספים נא לפנות לספרן מומחה

הזמנת כתבי עת ומאגרים

הזמנת כתבי עת ומאגרי מידע חדשים

בקשות להזמנת כתבי עת ומאגרי מידע חדשים יש להעביר לספרן הקשר בתחום. הבקשות נשמרות בספרייה עד לדיון שנערך בסוף שנת התקציב שבו מחליטים על מנויים חדשים, בכפוף לאילוצי תקציב.

רכש ספרים

הזמנת ספרים לספרייה ע"ח תקציב המחלקה

התקציב לרכישת ספרים מחולק לפקולטות בישיבת ועדת ספרייה המתקיימת מדי תחילת שנת הלימודים.

דיקן כל פקולטה אחראי על חלוקת התקציב למחלקות. 

בכל מחלקה איש סגל אקדמי מקשר בין המחלקה לספרן מומחה, האחראי לטיפול במחלקה מטעם הספרייה.

אנשי הסגל מעבירים את בקשותיהם לרכישת ספרים לאיש הקשר, וזה מצדו מעביר אותן לספרן המומחה בתחום. הספרן בודק את הרשימות למניעת כפילות ומעביר את הבקשות למחלקת הרכש. הספרייה רוכשת את המהדורה העדכנית ביותר אלא אם צוין אחרת בבקשה, ובעדיפות לספרים אלקטרוניים אלא אם צוין אחרת או שאין אפשרות כזו.

מרגע שהספר הוזמן ע"י מחלקת הרכש, ניתן לעקוב בBGUsearch אחר שלבי הטיפול בהזמנה.

כשספר מגיע לאולם הקריאה המתאים, נשלחת הודעה אל המזמין (או אל איש הקשר של המחלקה) על הגעתו (או שנשלח קישור לספר אלק').

ספרים חדשים יועמדו במדף "תצוגת ספרים חדשים" באולם הקריאה המתאים למשך כחודש, ובמהלך תקופה זו יוכל רק מזמין הספר לשאול אותו. בתום תקופה זו יועבר הספר למקומו על המדף.   

לפרטים נוספים ניתן לפנות לספרן מומחה בתחום. 

רכישה מתקציב מחקר

רכישת ספרים מתקציב מחקר

חברי סגל  אקדמי המבקשים להזמין פריטים לשימושם, יכולים לעשות זאת באמצעות תקציב המחקר. 

מ-18.10.20 רכישת ספרים שמחירם עד 300 דולר (כולל מע"מ) תיעשה באופן עצמאי, ללא צורך ברישום והשאלה בספרייה. החזר כספי יתבצע בהתאם לנהלי האוניברסיטה כמקובל ברכישת ציוד מתכלה. 

רכישת ספרים שמחירם מעל 300 דולר תיעשה באמצעות יחידת הרכש בספרייה. יש להזמין את הספרים בפנייה לדוא"ל acq.books@bgu.ac.il​ כולל הפרטים: כותר, מחבר, מו"ל, מהדורה, ותקציב לחיוב. לאחר הרכישה, הספר יירשם בספרייה ויושאל ב"השאלת קבע" למזמין. הודעה תישלח כשהספר יהיה מוכן לאיסוף.

בכל שאלה ניתן לפנות ליחידת הרכש​, טל' 08-6461408. ימים א'-ה' 8:30-15:00.

הסבר על החזר כספי - רכישת ספרות מקצועית על חשבון סעיף תקציבי כלשהו

                               רכישת ספרות מקצועית על חשבון קרן קשרי מדע

קישורים רלוונטיים למדריך

צור קשר

ספרני קשר

ניתן ליצור קשר עם ספרן/ית מומחה מצוות הספרייה

לפניות בנושאים כלליים

 טלפון 08-6461412

   yaatz@bgu.ac.il דוא"ל

וואטסאפלפנייה דרך ה-whatsaap

  פייסבוק

כתובת למשלוח דואר: ת.ד 653 באר שבע 8410501