Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

מדעי היהדות: משאבי הספרייה במדעי היהדות

משאבי הספרייה במדעי היהדות

מאגרי מידע

מבחר ספרות עזר

סדרות פרשנות
שימו לב - חלק מהסדרות אינן מרוכזות יחד לכן לא הוספנו לכאן קישורים אליהן.
ככלל, הדרך היעילה לחיפוש היא לרשום במערכת החיפוש את שם הכרך + שם הסדרה או המחבר.
לדוגמה: Anchor Bible / Greenberg + Ezekiel

ספרות עזר

לשאלות ותמיכה

   

נעם פייגנבאום

טלפון: 08-6461438/9

noamfei@bgu.ac.il  :דוא"ל

אולם הקריאה ליהדות ותולדות ישראל (קומה 5)